Usługi księgowe dla Biznesu

rss iconRSS
plende

Administracja kadrowa

Administracja kadrami

Nasze usługi skierowane są przede wszystkim do:

 • Pracodawców
 • Obcokrajowców wykonujących pracę/dostarczających usługi w Polsce
 • Obywatele polscy oddelegowani do pracy poza granicami Polski
 • Członkowie zarządu i rady nadzorczej oraz kadra kierownicza
 • Osoby fizyczne, które wykonują pracę/dostarczają usługi w Polsce
 • Obywatele polscy oddelegowani do pracy poza granicami Polski
 • Osoby fizyczne osiągające przychody z praw autorskich, patentów i wynalazków
 • Partnerzy i wspólnicy
 • Wspólnicy i akcjonariusze spółek osobowych i kapitałowych
 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

Nasz zespół

W skład naszego zespołu HR &Payroll wchodzą specjaliści posiadający szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie opodatkowania dochodów osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych, procedur legalizacji pobytu i pracy, delegacji międzynarodowych, a także doradztwa w zakresie kapitału ludzkiego. Znajomość polskich przepisów, a także stałe monitorowanie zmian w prawie podatkowym i ubezpieczeń społecznych pozwala nam zapewnić naszym Klientom kompleksowe doradztwo mające na celu rozwiązywanie problemów, z jakimi spotykają się firmy polskie i zagraniczne.


Zakres naszych usług we współpracy z działem prawno-podatkowym

Doradztwo podatkowe

 • Efektywne podatkowo struktury zatrudnienia dla pracowników polskich i zagranicznych, w tym kreatywnych (eksperci, programiści, analitycy, konstruktorzy, pracownicy instytutów badawczych, etc.)
 • Doradztwo podatkowe dla osób o wysokich dochodach, w tym międzynarodowa optymalizacja podatkowa
 • Optymalizacja podatkowa dla członków zarządu i kadry kierowniczej
 • Doradztwo w zakresie opodatkowania wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych
 • Opodatkowanie dochodów uzyskanych z tytułu sprzedaży udziałów/przedsiębiorstw
 • Specjalistyczne usługi dla klientów niemieckojęzycznych (German desk) i anglojęzycznych (English desk)

Zgodność z przepisami podatkowymi

 • Doradztwo w zakresie obowiązków podatnika i pracodawcy
 • Przygotowywanie miesięcznych i rocznych rozliczeń podatkowych
 • Pomoc w dokonywaniu wpłat podatku na rachunki bankowe właściwych polskich urzędów skarbowych
 • Pomoc w załatwianiu spraw podatkowych
 • Złożenie wniosku o nadanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz aktualizacja danych w przypadku ich zmiany
 • Reprezentowanie klienta w postępowaniach administracyjnych przed polskimi organami podatkowymi (urzędy i izby skarbowe, Ministerstwo Finansów)
 • Koordynacja rozliczeń podatkowych pomiędzy krajem przyjmującym a krajem pochodzenia

Ubezpieczenia społeczne - doradztwo

 • Optymalizacja struktur zaangażowania w zakresie obciążeń z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
 • Doradztwo w zakresie skutków ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych dla poszczególnych elementów wynagrodzeń i świadczeń
 • Doradztwo w zakresie skutków ubezpieczeń społecznych różnych tytułów prawnych, na podstawie których wypłacane są wynagrodzenia

Ubezpieczenia społeczne - międzynarodowe transfery pracowników

 • Planowanie skutecznych rozwiązań w zakresie delegowania pracowników w świetle przepisów o ubezpieczeniach społecznych, w tym rozporządzenia (WE) nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 Rady, a także umów dwustronnych zawieranych przez Polskę
 • Przygotowywanie wniosków o wydanie dokumentów poświadczających, że osoby oddelegowane do pracy na terytorium Unii Europejskiej oraz państw, z którymi Polska ma podpisane umowy dwustronne w zakresie ubezpieczeń społecznych, podlegają systemowi ubezpieczeń społecznych danego państwa (np. formularze A1, E 101, PL/USA 1)
 • Przygotowanie wniosków o uzyskanie europejskich formularzy poświadczających możliwość korzystania z państwowej opieki zdrowotnej w kraju przyjmującym
 • Przygotowanie umów o przejęcie obowiązków płatnika w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przez pracownika niebędącego Polakiem na podstawie odpowiednich przepisów
 • Przygotowanie obliczeń składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz przygotowanie i złożenie we właściwych polskich urzędach dokumentów rejestracyjnych i rozliczeniowych dla osób sprowadzonych do Polski, a podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym w Polsce
 • Przygotowanie dokumentów niezbędnych do zarejestrowania osoby fizycznej dla celów dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego
 • Zawieranie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia o przystąpieniu do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego w imieniu osoby ubezpieczonej
 • Reprezentowanie klientów w postępowaniach administracyjnych przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • Przygotowywanie wniosków do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wydanie pisemnej interpretacji o zakresie i sposobie zastosowania przepisów o ubezpieczeniach społecznych
Separator

/ Nasze publikacje

Kadry i płace - ubezpieczenie społeczne w Polsce

Zachęcamy do zapoznania się z naszą broszurą. Obok znajduje się wycinek tej broszury nt.: kadr i płac - ubezpieczeń społecznych w Polsce. Broszury te aktualizujemy co roku, aby zapewnić Państwu dostęp do najbardziej aktualnych informacji.