Usługi księgowe dla Biznesu

rss iconRSS
plende

Księgowość księgi głównej

Usługi księgowe – „Księga główna”

Ta strona zawiera informacje o usługach księgowych związanych z „Księgą Główną”. Księga główna to główna księga (zbiór wpisów), w której przechowywane są wszystkie dane dotyczące transakcji biznesowych. Jest to zestawienie kont (takich jak gotówka, sprzedaż, zakupy).

W księgowości ręcznej księga główna jest tzw. kontem T. Kolumna debetowa znajduje się po lewej stronie, a kolumna kredytowa po prawej. W takiej formie wszystkie konta są zebrane. Zazwyczaj księga główna zawiera saldo początkowe i końcowe, a następnie dla każdej transakcji: datę, kwotę, konto debetowe i kredytowe, opis, odniesienie do dokumentu źródłowego oraz inne niezbędne dane.


Cele księgi głównej

Księga główna jest kontem lub rejestrem służącym do sortowania i przechowywania transakcji z bilansu i rachunku zysków i strat. Przykładami kont księgi głównej są konta aktywów, takie jak środki pieniężne, należności, zapasy, inwestycje, grunty i wyposażenie. Przykłady kont pasywów Księgi Głównej to zobowiązania z tytułu not, zobowiązania z tytułu rachunków, rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów oraz depozyty klientów. Przykładowe konta rachunku zysków i strat w księdze głównej to Przychody z tytułu opłat za usługi sprzedaży, Koszty wynagrodzeń, Koszty wynajmu, Koszty reklamy, Koszty odsetek oraz Strata na zbyciu aktywów.

Niektóre konta Księgi Głównej są zapisami zbiorczymi, które określa się mianem kont kontrolnych. Szczegółowe informacje dotyczące każdego z kont kontrolnych znajdują się poza „Księgą główną” w tzw. księdze pomocniczej. Na przykład konta należności mogą być kontami kontrolnymi w księdze głównej, a księga pomocnicza będzie zawierała informacje o działalności kredytowej każdego klienta. Konta księgi głównej „Zapasy”, „Wyposażenie” i „Zobowiązania” również mogą być kontami kontrolnymi, a dla każdego z nich będzie istniała księga pomocnicza zawierająca szczegółowe dane pomocnicze.

Listę kont księgi głównej firmy można znaleźć w jej planie kont.


Usługi prowadzenia księgi głównej obejmują:

 • Rejestrowanie transakcji biznesowych, klasyfikowanie transakcji zgodnie z przepisami, standardami rachunkowości i potrzebami biznesowymi;
 • Prowadzenie rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych;
 • Wprowadzanie zakupu, amortyzacji i likwidacji środków trwałych;
 • Rejestrowanie transakcji związanych z płacami (w tym naliczonych i wypłaconych płac, naliczonych i wypłaconych podatków);
 • Zapewnienie poprawności i kompletności zapisów (przeglądanie kont księgi głównej w celu znalezienia i skorygowania ewentualnych błędów);
 • Przygotowywanie informacji niezbędnych do zarządzania przedsiębiorstwem;
 • Sporządzanie raportów finansowych i analiza zarejestrowanych danych;
 • Przeglądanie i raportowanie miesięcznych przychodów i wydatków;
 • Uzgadnianie ksiąg rachunkowych;
 • Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie bilansu próbnego;
 • W razie potrzeby wyjaśnianie pozycji kont;
 • Zapewnienie przechowywania wszystkich danych i dostarczanie kopii w razie potrzeby.

Last modified: 18 maja, 2022