Usługi księgowe dla Biznesu

rss iconRSS
plende

Sprawozdanie finansowe co rok

Sporządzanie sprawozdań finansowych

Podobnie jak miesięczne raporty finansowe, prognozy roczne oceniają dane w okresie 12 miesięcy. Dane zawarte w prognozach rocznych są mniej szczegółowe niż w przypadku prognoz miesięcznych. Prognozy przepływów pieniężnych są często badane w okresach rocznych. Prognozy roczne można sporządzać podczas tworzenia biznesplanu lub po prostu w celu stworzenia długoterminowych celów dla istpanniejącej firmy. Można również porównać prognozy miesięczne, kwartalne i roczne w celu sprawdzenia rozbieżności i promowania dokładności.

Koniec roku to czas inwentaryzacji i zamknięcia ksiąg rachunkowych, dlatego pozwól, aby nasza firma dobrze się do tego przygotowała. Jeśli jesteś w trakcie zamykania roku obrotowego, zapoznaj się z poniższym harmonogramem, aby sprawdzić, czy wykonałeś już wszystkie swoje obowiązki prawne.

Harmonogram przygotowany poniżej przez getsix® pokazuje ilość zadań wymaganych przy zamykaniu roku finansowego. Dlaczego nie zlecić księgowości i sprawozdań finansowych firmie getsix®?

Lista ta przedstawia krok po kroku wykaz czynności i terminów związanych z procedurą zamknięcia roku obrotowego wskazaną w ustawie o rachunkowości.

Zadanie Termin płatności Rodzaj operacji (i jej podstawa prawna) na rok 2017/2018
1. IV kwartał 2018 r. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2017 rok (art. 66 ust. 4 & 5 ustawy o rachunkowości).
2. Od 1 października 2017 r. do 15 stycznia 2018 r. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2017 rok (art. 66 ust. 4 & 5 ustawy o rachunkowości).
3. Na dzień bilansowy, tj. 31 grudnia 2017 r. Inwentaryzacja aktywów i pasywów (art. 26 ust. 1 ustawy o rachunkowości), w tym m.in. środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, produkcji w toku, materiałów, towarów i wyrobów gotowych określonych w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości, jak również inwentaryzację drogą aktualizacji aktywów i pasywów.
4. Stan na dzień inwentaryzacji Salda aktywów objętych inwentaryzacją. W celu porównania danych rzeczywistych zebranych w procesie inwentaryzacji z danymi księgowymi (art. 18 ust. 2 ustawy o rachunkowości).
5. Przed zamknięciem ksiąg rachunkowych za 2017 r., nie później niż do 26 marca 2018 r. Porównanie wyników inwentaryzacji z wielkościami określonymi w księgach rachunkowych, wyjaśnienie, rozliczenie i ujęcie w księgach rachunkowych za 2017 r. rozbieżności wynikających z inwentaryzacji (na podstawie art.. 27 zgodnie z Art. 24, par. 5, P. 2 ustawy o rachunkowości).
6. Nie później niż do 85 dnia od dnia bilansowego, tj. do 26 marca 2016 roku Bilans próbny księgi głównej za 2017 rok (art. 24 ust. 5, P. 2 ustawy o rachunkowości).
7. Nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, tj. do dnia 31 marca 2018 r. Stan wszystkich kont księgi pomocniczej, na dzień 31 grudnia 2017 roku (art. 18 ust. 2 ustawy o rachunkowości).
8. Od dnia kończącego rok obrotowy, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia kończącego ten rok, tj. do dnia 31 marca 2018 r. Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2017 rok (art. 12, ust. 2, P. 1 ustawy o rachunkowości). Stan wynikający z zamkniętych ksiąg rachunkowych za 2017 rok stanowiący podstawę do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok.
9. Nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do dnia 31 marca 2018 roku Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok (art. 45, ust. 1 & art. 52, ust. 1 ustawy o rachunkowości).
10. Po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok, nie później niż do 31 marca 2018 roku Podpisanie rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok (art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości). Sprawozdanie finansowe powinno być podpisane przez osobę fizyczną odpowiedzialną za prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz przez kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ zarządzający składający się z więcej niż jednego członka – przez wszystkich członków tego organu, z podaniem daty złożenia podpisu.
11. Nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do dnia 31 marca 2018 roku Sporządzenie sprawozdania z działalności jest obowiązkowe dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółek komandytowo-akcyjnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółdzielni i przedsiębiorstw państwowych.
12. Nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do dnia 30 czerwca 2018 roku Badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 (Art. 64, Par. 1 w zw. z art. 53, Par. 1 & Art. 68 ustawy o rachunkowości). Niektóre jednostki, np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne i Spółdzielnie mają obowiązek udostępnić swoim wspólnikom lub członkom opinię i raport wydany przez biegłego rewidenta. Badanie musi być zakończone nie później niż 15 dni przed ich walnym zgromadzeniem. W przypadku pozostałych jednostek badanie musi być zakończone przed terminem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok.
13. Nie później niż na 15 dni przed walnym zgromadzeniem lub zebraniem członków spółdzielni, tj. do 15 czerwca 2018 r. Udostępnienie rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r. (art. 68 ustawy o rachunkowości). Niektóre jednostki, w tym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne i spółdzielnie, mają obowiązek udostępnić wspólnikom lub akcjonariuszom sprawozdanie finansowe za 2017 r. oraz sprawozdania zarządu wraz z opinią i raportem wydanymi przez biegłego rewidenta (jeżeli podlegały obowiązkowi badania). Ponadto spółki akcyjne powinny udostępnić akcjonariuszom sprawozdanie rady nadzorczej, komisji rewizyjnej lub organu administrującego.
14. W ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, tj. nie później niż do dnia 30 czerwca 2018 roku Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r. przez organ zatwierdzający (art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości).
15. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2017 r. Wynik finansowy netto za 2017 rok (art. 53, ust. 3 & 4 ustawy o rachunkowości).
16. W terminie 10 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r. Złożenie rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r. w tutejszym urzędzie skarbowym przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (art. 27 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – Dz. U. z 2016 r. poz. 851, z późn. zm.)
17. W terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego, nie później niż do dnia 15 lipca 2018 roku Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2017 rok (art. 12 ust. 4 & 5 ustawy o rachunkowości). Rozumiane jest ono jako nieodwracalne wyłączenie możliwości dokonywania zapisów w zbiorach danych składających się na zamknięte księgi rachunkowe.
18. W terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok, nie później niż do dnia 15 lipca 2018 roku Jeżeli sprawozdanie finansowe za 2017 r. nie zostanie zatwierdzone do 30 czerwca 2018 r., należy je złożyć w KRS dwukrotnie: te, które nie zostały zatwierdzone do 15 lipca 2018 r., te zatwierdzone: w ciągu 15 dni od ich zatwierdzenia.
19. W terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok, nie później niż do dnia 15 lipca 2018 roku Złożenie sprawozdania finansowego za 2017 r. oraz innych dokumentów do publikacji (jeżeli sprawozdanie finansowe podlegało obowiązkowemu badaniu):
a) Przez spółdzielnie – w Monitorze Spółdzielczym,
b) Przez jednostki (w tym osoby fizyczne), które nie składają sprawozdań finansowych w Krajowym Rejestrze Sądowym – w Monitorze Sądowym I Gospodarczym (art. 70 ustawy o rachunkowości).

Zamknięcie roku obrotowego wiąże się również z szeregiem obowiązkowych zobowiązań podatkowych, których przedsiębiorca czy firma nie może pominąć.

Zadanie Termin płatności Rodzaj operacji (i jej podstawa prawna) na rok 2017/2018
1. Do 29 lutego 2018 r. Firma, która w 2015 r. zatrudniała swoich pracowników na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło lub umowy zlecenia, musi złożyć w tutejszym urzędzie skarbowym formularz PIT-4R z rozliczeniem zapłaconych w tym roku zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
2. Do 29 lutego 2018 r. Spółka, która w 2015 r. wypłacała wynagrodzenie do kwoty 200 zł miesięcznie lub opłacała składki na rzecz swoich byłych pracowników (emerytów i rencistów), składa w tutejszym urzędzie skarbowym informację (formularz PIT-8AR) o przekazanych w tym roku kwotach zryczałtowanego podatku dochodowego.
3. Do 29 lutego 2018 r. Składanie deklaracji PIT-11, PIT-8C, PIT-R, IFT-1R/IFT-1R oraz PIT-40 w urzędzie skarbowym.
4. Do 31 marca 2018 r. Złożenie w urzędzie skarbowym deklaracji CIT-8 wraz z załączonymi formularzami CIT-8/O i CIT D.

Specjaliści księgowości getsix® posiadają doświadczenie i wiedzę, aby przejąć Państwa wymagania dotyczące rachunkowości i raportów finansowych oraz zamknąć Państwa rok finansowy. Pomożemy Ci się dokładnie przygotować, dzięki czemu skorzystasz z zespołu specjalistów, którzy sporządzają roczne sprawozdania finansowe zgodnie z ustalonymi standardami rachunkowości i współpracują z biegłym rewidentem dokonującym przeglądu Twoich ksiąg rachunkowych.

Last modified: 18 maja, 2022