Usługi księgowe dla Biznesu

rss iconRSS
plende

Księgowanie kosztów & wyników finansowych

Księgowanie kosztów i wyników finansowych

Podczas gdy księgowanie kosztów jest często używane wewnątrz firmy, aby pomóc w podejmowaniu decyzji, księgowanie finansowe jest tym, na co typowo zwracają uwagę zewnętrzni inwestorzy. Księgowość finansowa to inna reprezentacja kosztów i wyników finansowych, która obejmuje aktywa i pasywa spółki. W getsix® uważamy, że księgowanie kosztów może być najbardziej korzystnym narzędziem dla kierownictwa w ustalaniu budżetu oraz w tworzeniu programów kontroli kosztów, co może poprawić zysk netto firmy w przyszłości.


Rezultaty działalności gospodarczej

Rezultaty działalności gospodarczej (zyski, sumy i jakość wyrobów) są podsumowywane i przedstawiane za pomocą księgowości kosztów i wyników finansowych. Uwzględniane jest również wykorzystanie różnych czynników produkcji (kosztów) wewnątrz firmy. Informacje uzyskane w wyniku przeprowadzenia księgowości kosztów i wyników finansowych wykorzystuje się w ujęciu krótkoterminowym.

Państwa przedsiębiorstwo może także działać prawidłowo bez analizy ekonomicznej procesów wewnętrznych.

Co się jednak stanie, jeśli zajdzie potrzeba uzyskania kredytu, a bank zapyta o cele i plany przedsiębiorstwa?
Co zrobić, jeśli chcą Państwo sprzedać firmę i potencjalny inwestor pyta o strukturę kosztów?

Omówienie usług – Jak getsix® jest w stanie Państwu pomóc?

Wsparcie

getsix® będzie Państwa wspierać podczas sporządzania i wdrażania systemu raportowania finansowego optymalnie dopasowanego do struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, jego wielkości i potencjału personelu.

Elastyczność

Usługi księgowości kosztów i wyników finansowych oferowane przez getsix® to wysoka elastyczność i niewielki koszt, a uzyskane dzięki temu informacje nieodzownie przyczynią się do dalszego, skutecznego rozwoju Państwa przedsiębiorstwa.

Zewnętrzna kontrola finansowa

getsix® jest w stanie w całości podjąć się utworzenia zewnętrznego działu kontroli finansowej dzięki naszym mocno zintegrowanym usługom w zakresie księgowości kosztów i wyników finansowych.

Usługi, które świadczymy

Szczegółowe sporządzanie budżetu, prognozowanie i monitorowanie wszystkich przychodów i centrum kosztów jest niezbędne do tworzenia kultury wzorowości wyników oraz zapewniania większych zysków. Roczne budżety operacyjne i kapitałowe są przygotowywane przed końcem roku wraz z prognozami przepływów pieniężnych, a następnie budżety te przekazywane są klientom w celu ich zatwierdzenia, natomiast miesięczny obrót jest przygotowywany przy uwzględnieniu planu.

Szczegółowe prognozy miesięczne i kwartalne są przekazywane wraz z wykazanymi różnicami w celu oznaczenia niedoborów lub wskazania na lepsze wyniki. Wszystkie sprawozdania finansowe są przez getsix® poddawane przeglądowi i opatrzone wyczerpującym komentarzem.

Oprócz prowadzenia raportów i analizy wyników dotychczasowych co kwartał przygotowujemy prognozy do końca roku obrotowego, które są przedstawiane i omawiane z właścicielami przedsiębiorstw, co znów daje pewność, że wyniki i oczekiwania będą zgodne.


Nasza metodologia:

  • Analiza dotychczasowych wyników ekonomicznych według historycznych danych finansowych
  • Przygotowanie i przedłożenie planu operacyjnego i kapitałowego oraz budżetu dla każdego roku obrotowego wspólnie z działem operacyjnym
  • Generowanie raportów, w tym porównanie wyników rzeczywistych z założonymi, a także wyników osiągniętych w poprzednim roku
  • Wdrożenie standardów i uzgodnionej sprawozdawczości dla każdej firmy, a także wdrożenie procedur, procesów i formularzy
  • Zarządzanie płynnością finansową, analiza progu rentowności, diagramy, analiza i komentarze uzupełniające do użytku wewnętrznego lub na rzecz osób trzecich
  • Nadzór i prowadzenie kompletnych ksiąg rachunkowych i ewidencyjnych dla centrów zysku i kosztów każdej firmy

Last modified: 20 maja, 2022