Usługi księgowe dla Biznesu

rss iconRSS
plende

Usługi finansowe i księgowe w Polsce

Outsourcing finansowo-księgowy

W dzisiejszych warunkach gospodarczych potrzebują Państwo zaufanego partnera, który zagwarantuje najwyższej jakości usługi księgowe w ramach outsourcingu, które będą dokładne, terminowe oraz opłacalne. Państwa firma potrzebuje wysokiej jakości obsługi księgowej.

Z przyjemnością przejmiemy wszystkie obowiązki związane z prowadzeniem rachunkowości finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie Polski.

Nasze usługi z zakresu outsourcingu księgowości obejmują:

Prowadzenie ksiąg rachunkowych:

 • Bieżąca ewidencja dokumentów księgowych - księgowość;
 • Analiza dokumentów księgowych;
 • Rozliczenia podatku VAT według polskiego prawa. Prowadzenie rejestru VAT, JPK VAT (JPK_V7M / JPK_V7K), deklaracji VAT UE;
 • Rozliczenia podatkowe podmiotu;
 • Doradztwo księgowe;
 • Reprezentowanie Spółki przed właściwym Urzędem Skarbowym;
 • Dodatkowe czynności związane z prowadzeniem księgowości.

Cykliczne zamykanie miesiąca księgowo w wyznaczonych terminach

Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych i sprawozdań statystycznych dla odpowiednich organów zgodnie z ustawowymi wymogami prawa polskiego i międzynarodowego. Sporządzanie deklaracji podatkowych, ZUS, GUS, NBP, Intrastat. Przygotowanie deklaracji CIT, wsparcie podczas kontroli podatkowej. Przygotowanie innych deklaracji np. PCC, DT-1, DN-1, IFTR.

Bieżące doradztwo w ramach naszych uprawnień i obszarze odpowiedzialności informujemy Państwa o wybranych zmianach podatkowych i prawnych, które mogą przynosić skutki dla Państwa przedsiębiorstwa. Jeśli potrzebna jest dalsza analiza nasz dział doradztwa podatkowego jest do Państwa usług.

Na życzenie, jako opcja wykonujemy usługę Treasury Management (przygotowanie przelewów) w porozumieniu z Państwa bankiem.


Polski system finansowo-księgowy a Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Sprawozdawczości (MSR / MSSF)

Należy pamiętać że Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) lub też Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) nie zostały całkowicie przyjęte przez polskiego prawodawcę. W Polsce bezwzględnie obowiązujące są przepisy Ustawy o Rachunkowości. W razie braku uregulowań w ustawie przedsiębiorstwo powinno kierować się krajowymi standardami rachunkowości, a dopiero w następnej kolejności Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Ze względu na rozliczenia pomiędzy spółkami powiązanymi może istnieć potrzeba konsolidacji polskich sprawozdań finansowych z międzynarodowymi, niemieckimi lub amerykańskimi (GAAP) standardami księgowymi.

Posiadamy praktyczną wiedzę i bogate doświadczenie w zakresie:

 • tworzenia rocznych sprawozdań finansowych, dla spółek powiązanych;
 • sporządzania pakietów konsolidacyjnych HGB II i HGB;
 • przekształcania sprawozdań rocznych zgodnie z MSR/MSSF;
 • przeprowadzania analiz finansowych typu due diligence.

getsix® oferuje system raportowania i analizy danych dostosowany do Państwa potrzeb.

Od 1 stycznia 2015 roku wszystkie spółki notowane na giełdach państw członkowskich UE, a więc też na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie muszą sporządzać skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF. Polska Ustawa o Rachunkowości wymóg ten nałożyła także na wszystkie banki.

Dzięki ciągłej gotowości do zmian w dziedzinie księgowości getsix® dostarcza usługi odpowiadające na zmieniające się potrzeby naszych klientów


getsix® uwolni Państwa od stresu związanego z codzienną sprawozdawczością finansową, dzięki naszej kompleksowej usłudze outsourcingu księgowości transakcyjnej

 • Obsługujemy wszystkie Państwa transakcje dotyczące zobowiązań z tytułu dostaw i usług, od przetwarzania rachunków, poprzez rozliczanie zamówień, aż po dokonywanie płatności;
 • Zarządzamy Państwa należnościami i zapewniamy terminowe i dokładne przetwarzanie płatności, szybką identyfikację sald przeterminowanych i reagowanie na rozbieżności;
 • Dbamy o to, aby wszystkie inne transakcje finansowe, takie jak płace, depozyty bankowe, etc. były rozliczane dokładnie i terminowo;
 • Ponadto mają Państwo zaufanego partnera, który może zapewnić, że wszystkie transakcje są zgodne z zasadami, procedurami i standardami rachunkowości, zapewniając tym samym rozwiązania business intelligence, które zwrócą się, zwiększając zyski.

Wystarczy wybrać poziom usług i specjalistów, którzy odpowiadają Państwa potrzebom

getsix® może zapewnić Państwa firmie pomoc doświadczonych specjalistów z dziedziny finansów posiadających wiedzę niezbędną w Państwa branży, w tym księgowych, dyplomowanych biegłych rewidentów (CPA), kontrolerów, specjalistów podatkowych, a nawet dyrektorów finansowych (CFO). Niezależnie od wielkości Państwa firmy, możemy stworzyć zindywidualizowany zestaw usług specjalnie dla Państwa, a wszystko to po niższych kosztach niż w przypadku pełnoetatowych pracowników księgowości.


Outsourcing księgowości getsix® - najlepsze praktyki w zakresie księgowości to optymalizacja i usprawnienie działalności Państwa firmy

Nasze standardy i praktyki gwarantują terminowe i dokładne przygotowanie pakietu miesięcznych sprawozdań finansowych przy jednoczesnym przestrzeganiu wymogów regulacyjnych.

 • Regularny przegląd informacji księgowych pod kątem ich zgodności w oparciu o potrzeby Państwa firmy, w tym: zeznania podatkowe, potrącenia od wynagrodzeń i depozyty oraz krajowe wymogi w zakresie tworzenia spółki, zgłoszenia i opłaty;
 • Wszystkie zasady i procedury dla Państwa firmy są udokumentowane w szczegółowym podręczniku procedur klienta, a wszyscy nasi pracownicy stosują te same zasady i procesy księgowe;
 • Raporty są dostępne w czasie rzeczywistym i odpowiadają wszystkim Państwa potrzebom;
 • Przydzielimy Państwu księgowego i kontrolera do nadzorowania konta;
 • Dyplomowani biegli rewidenci zamykają księgi rachunkowe, a każdego miesiąca wystawiane są sprawozdania finansowe.

Podsumowując, usługa outsourcingu księgowości getsix® zapewnia sprawdzony i efektywny kosztowo sposób na to, aby mogli Państwo skoncentrować swoje zasoby i czas na tym, co robicie Państwo najlepiej - na rozwoju firmy. Kiedy weźmie się pod uwagę wynagrodzenie, podatki od wynagrodzeń, ubezpieczenie zdrowotne, płatny czas wolny i inne korzyści dla księgowego lub działu księgowości w firmie, można zrozumieć, dlaczego outsourcing księgowości i sprawozdawczości finansowej stał się tak korzystny finansowo dla małych i średnich przedsiębiorstw.

 • Raporty są dostępne w czasie rzeczywistym i odpowiadają wszystkim Państwa potrzebom;
 • Korzystamy z takich szeroko stosowanych i popularnych aplikacji jak Microsoft Dynamics NAV;
 • Z naszym najnowocześniejszym i zabezpieczonym Centrum danych Państwa kluczowe dane są zawsze bezpieczne;
 • To koniec bolączki jaką jest zarządzanie finansami, przy jednoczesnym zachowaniu kontroli;
 • Wszystko to mogą Państwo zyskać za zaskakująco przystępną, stałą opłatę miesięczną.

Rozwiązanie finansowe i usługi księgowe getsix®

Rozwiązanie getsix® w zakresie księgowości i finansów zapewnia kompleksowy pakiet dla organizacji w zakresie monitorowania, zarządzania, wdrażania i maksymalizacji zwrotu z inwestycji w odniesieniu do zasobów finansowych. Daje ono naszym klientom sposób na zwiększenie przejrzystości wskaźników finansowych oraz efektywności zarządzania finansami i rachunkowością w całej organizacji.

Rozwiązanie finansowe getsix® wzmacnia pozycję naszych klientów poprzez dostarczanie kluczowych informacji we właściwym czasie i umożliwienie krytycznego wglądu w funkcjonowanie organizacji poprzez różne tablice informacyjne. Nasze usługi księgowe i finansowe w Polsce obejmują:

Usługi finansowe i księgowe w Polsce