Usługi księgowe dla Biznesu

rss iconRSS
plende

Aktualności

/ Podatki i prawo

Ryczałt za korzystanie z prywatnego samochodu do jazd lokalnych jako przychód opodatkowany PIT

Ryczałt za korzystanie z prywatnego samochodu do jazd lokalnych jako przychód opodatkowany PIT

/
Data23 maj 2024

W polskim systemie podatkowym istnieje wiele kategorii przychodów, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT). Jednym z takich przychodów jest ryczałt wypłacany pracownikowi za korzystanie z prywatnego samochodu do jazd lokalnych w celach służbowych. Temat ten budzi kontrowersje zarówno w praktyce, jak i w doktrynie, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) z dnia 13 marca 2024 r., sygn. II FSK 762/21 przesądza o charakterze podatkowym tego świadczenia, jednak należy pamiętać, że w przeszłości wydawane były wyroki NSA, w których prezentowane było odmienne stanowisko.


Kontekst prawny

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT), za przychód ze stosunku pracy uważa się wszelkie świadczenia pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze lub ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych świadczeń. Przychodami są zatem zarówno wynagrodzenie podstawowe, jak i różne dodatkowe świadczenia związane z wykonywaną pracą, w tym ryczałty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych.


Analiza wyroku NSA

W wyroku z dnia 13 marca 2024 r. (sygn. II FSK 762/21), Naczelny Sąd Administracyjny zajął się kwestią opodatkowania ryczałtu wypłacanego pracownikom za używanie prywatnych samochodów do jazd lokalnych w celach służbowych. Sprawa dotyczyła pracownika, który regularnie wykorzystywał swój prywatny pojazd do wykonywania obowiązków służbowych, za co otrzymywał stały ryczałt od pracodawcy.

NSA potwierdził, że ryczałt ten stanowi przychód ze stosunku pracy, a tym samym podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Sąd wskazał, że ryczałt wypłacany za używanie prywatnego samochodu w celach służbowych nie mieści się w katalogu zwolnień przedmiotowych określonych w art. 21 ustawy o PIT. Argumentacja Sądu opierała się na kilku kluczowych punktach:

  1. Charakter ryczałtu: NSA podkreślił, że ryczałt ma charakter wynagrodzenia za świadczenie usługi polegającej na udostępnieniu pracodawcy środka transportu. Jest to zatem forma rekompensaty finansowej dla pracownika za korzystanie z własnego mienia, co w sposób bezpośredni wpływa na zwiększenie jego majątku.
  2. Brak zwolnienia podatkowego: Sąd zwrócił uwagę, że ustawa o PIT przewiduje zwolnienia dla pewnych kategorii przychodów, jednak ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych nie został wyraźnie wymieniony w katalogu tych zwolnień. W szczególności świadczenie to nie jest objęte zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 23a ustawy o PIT, ponieważ obowiązek zapłaty po stronie pracodawcy nie wynika wprost z przepisów innych ustaw. W konsekwencji, brak jest podstaw prawnych do uznania, że takie świadczenie jest wolne od podatku dochodowego.
  3. Przychód ze stosunku pracy: NSA uznał, że ryczałt wypłacany za korzystanie z prywatnego samochodu do jazd lokalnych w celach służbowych jest ściśle związany ze stosunkiem pracy. Jest to dodatkowe świadczenie, które pracownik otrzymuje w ramach wykonywania obowiązków służbowych i które stanowi dla niego korzyść majątkową.

Konsekwencje wyroku

Wyrok NSA z dnia 13 marca 2024 r. ma istotne konsekwencje dla pracowników i pracodawców. Przede wszystkim oznacza on, że ryczałt wypłacany za używanie prywatnego samochodu do jazd lokalnych w celach służbowych należy uwzględniać jako przychód w zeznaniu podatkowym pracownika. Pracodawcy natomiast są zobowiązani do uwzględnienia tego ryczałtu przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników.


Podsumowanie

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 marca 2024 r., sygn. II FSK 762/21, stanowi ważny punkt odniesienia w kwestii opodatkowania ryczałtu za korzystanie z prywatnego samochodu do jazd lokalnych w celach służbowych. Sąd jednoznacznie stwierdził, że takie świadczenie stanowi przychód ze stosunku pracy i podlega opodatkowaniu PIT, co nakłada konkretne obowiązki podatkowe na pracowników i pracodawców. Warto, aby obie strony stosunku pracy były świadome tych regulacji i odpowiednio dostosowały swoje działania do obowiązujących przepisów.


getsix Tax & LegalŹródło: Artykuł przygotowany przez Tomasza – Senior Tax Consultant w getsix® Tax & Legal

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące opisanego tematu lub potrzebują Państwo dodatkowych informacji – zapraszamy do kontaktu:

Zadaj pytanie »

DZIAŁ DS. RELACJI Z KLIENTAMI

Elżbieta Naron

ELŻBIETA NARON
Główny Konsultant
ds. relacji z klientami
Grupa getsix
pl en de

***

Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.