Usługi księgowe dla Biznesu

rss iconRSS
plende

Aktualności

/ Kadry i płace

Najnowsze zmiany w zasadach zatrudniania obywateli Ukrainy

Najnowsze zmiany w zasadach zatrudniania obywateli Ukrainy

/
Data09 lip 2024

Zmiany w przepisach dotyczących zatrudniania obywateli Ukrainy, które weszły w życie 1 lipca 2024 r., mają na celu ułatwienie procesu zatrudniania oraz dostosowanie regulacji do aktualnych potrzeb rynku pracy. Wprowadzone modyfikacje mają znaczenie zarówno dla pracodawców, jak i pracowników z Ukrainy, wpływając na procedury zatrudniania, warunki pracy oraz obowiązki informacyjne.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.


Doprecyzowanie warunków nabycia prawa do wykonywania pracy na terytorium RP przez obywatela Ukrainy

Zgodnie z najnowszymi zmianami, muszą zostać spełnione łącznie poniższe warunki.

 • Obywatel Ukrainy przebywa na terytorium RP legalnie.
 • Podmiot powierzający wykonywanie pracy powiadomi, w terminie 7 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy, Powiatowy Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu o powierzeniu wykonywania pracy temu obywatelowi.
 • Wymiar czasu pracy nie jest niższy niż wskazany w powiadomieniu lub liczba godzin nie jest mniejsza niż wskazana w powiadomieniu.
 • Obywatel Ukrainy otrzymuje wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż określona w powiadomieniu lub ustalonej według stawki określonej w powiadomieniu, proporcjonalnie zwiększonej w przypadku podwyższenia wymiaru czasu pracy lub liczby godzin pracy.
 • Wynagrodzenie, które otrzymuje obywatel Ukrainy, spełnia wymogi określone w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu
  – w przypadkach, gdy przepisy te mają zastosowanie.

Zmiana terminu na powiadomienie Powiatowego Urzędu Pracy o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Od wejścia w życie wprowadzonych zmian pracodawca ma obowiązek powiadomić Powiatowy Urząd Pracy w terminie 7 dni (zamiast dotychczasowych 14 dni) o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Należy pamiętać, że obowiązek ten nie obowiązuje, gdy obywatel Ukrainy wykonuje pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami art. 87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. posiadania innej podstawy do legalnego zatrudnienia, chyba że zezwolenie na pobyt czasowy i pracę zostało udzielone z zastrzeżeniem wymogu powiadomienia.


Ponowienie powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy

Ustawodawca wprowadził następującą zmianę, zgodnie z którą powiadomienie musi zostać ponowione w terminie 7 dni, jeżeli:

 • zmienił się rodzaj umowy pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy a obywatelem Ukrainy
  lub
 • zmieniło się stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy
  lub
 • zmniejszono wymiar czasu pracy lub liczbę godzin pracy w tygodniu lub miesiącu określone w powiadomieniu
  lub
 • obniżono miesięczną lub godzinową stawkę wynagrodzenia określoną w powiadomieniu.

Nowy obowiązek dla obywateli Ukrainy oraz dla pracodawców

Obywatel Ukrainy ma obowiązek poinformować podmiot powierzający wykonywanie pracy o wydaniu decyzji udzielającej zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w ciągu 7 dni od jej doręczenia. Pracę cudzoziemca w tym okresie uznaje się za legalną. Organ wydający decyzję poucza obywatela Ukrainy o tym obowiązku.

Z kolei pracodawca zobowiązany będzie do złożenia powiadomienia do Powiatowego Urzędu Pracy (w terminie 7 dni) wówczas, gdy przed wydaniem zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, cudzoziemiec pracował w Polsce na podstawie art. 87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i zamierza kontynuować pracę na rzecz tego samego podmiotu powierzającego wykonywanie pracy.


Podsumowanie

Zmiany, które weszły w życie 1 lipca 2024 r., mają na celu usprawnienie procesu zatrudniania obywateli Ukrainy oraz zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Kluczowe jest, aby zarówno pracodawcy, jak i pracownicy byli świadomi nowych obowiązków i terminów, aby uniknąć ewentualnych komplikacji prawnych. Regularne monitorowanie i dostosowywanie się do nowych regulacji jest niezbędne, aby zapewnić płynne i zgodne z prawem zatrudnianie obywateli Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


kancelaria prawna sdzlegal SchindhelmŹródło: Artykuł przygotowany przez naszego partnera kooperacyjnego – kancelarię prawną SDZLEGAL Schindhelm

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące opisanego tematu lub potrzebują Państwo dodatkowych informacji – zapraszamy do kontaktu:

Zadaj pytanie »

DZIAŁ DS. RELACJI Z KLIENTAMI

Elżbieta Naron

ELŻBIETA NARON
Główny Konsultant
ds. relacji z klientami
Grupa getsix
pl en de

***

Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.