Usługi księgowe dla Biznesu

rss iconRSS
plende

Aktualności

/ Taxes and Law in Poland

Interpretacja dotycząca warunków stosowania zwolnienia z podatku u źródła od dywidend

Interpretacja dotycząca warunków stosowania zwolnienia z podatku u źródła od dywidend

/
Data21 gru 2023

SMW logo

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na nową i kontrowersyjną linię interpretacyjną dotyczącą warunków stosowania zwolnienia z podatku u źródła dywidend wypłacanych spółkom-matkom, którą zaobserwować można w serii ostatnich wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie (przykładem może być tu wyrok z dnia 19 maja 2023 r., sygn. akt I SA/Lu 87/23).

Mówiąc w największym uproszczeniu, sąd ten kwestionuje możliwość zastosowania zwolnienia dywidendy z podatku na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o CIT — który wymaga m.in., aby spółka uzyskująca dywidendy nie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania — w sytuacji, gdy dywidenda taka nie jest efektywnie opodatkowana w państwie siedziby spółki-matki, w szczególności ze względu na fakt, iż korzysta w tym kraju z przedmiotowego zwolnienia z podatku.

Warto dodać, że podobne stanowisko wyraził w ostatnim czasie organ podatkowy prowadzący wobec jednego z naszych klientów kontrolę celno-skarbową w zakresie przestrzegania przepisów prawa podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób prawnych.

W naszej ocenie powyższy pogląd jest nietrafny. W sposób nieuprawniony wykracza on poza sformułowanie przesłanki zwolnienia z podatku zawartej w art. 22 ust. 4 pkt 4 ustawy o CIT. Dodatkowo opiera się on na uogólnionych wnioskach z orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (przytaczany jest tu przykładowo wyrok z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie C-448/15 (Belgische Staat przeciwko Wereldhave Belgium Comm. VA, Wereldhave International NV, Wereldhave NV), wydanych w specyficznych stanach faktycznych, których wymowa nie może być naszym zdaniem automatycznie przekładana na sytuację wszystkich odbiorców dywidend, którzy korzystają ze zwolnienia dla dywidend w kraju swojej siedziby. Ponadto w naszej ocenie WSA w Lublinie w swoich orzeczeniach dokonuje nieprawidłowej interpretacji celu, jaki realizować ma dyrektywa Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich. Genezą wprowadzenia przepisów ww. dyrektywy było zapewnienie sytuacji, w której w relacjach pomiędzy podmiotami powiązanymi z różnych państw członkowskich dochód odpowiadający zyskowi wypracowanemu przez spółkę zależną jest opodatkowany tylko jednokrotnie — na poziomie spółki zależnej (tak jak to wcześniej miało miejsce w relacjach wewnątrzkrajowych). WSA w Lublinie natomiast opiera się na nieuprawnionym założeniu, iż celem ww. dyrektywy nie jest zupełne zwolnienie dywidend z opodatkowania, ale jedynie ich jednokrotne opodatkowanie.

Niezależnie od naszej negatywnej oceny poglądów wyrażonych przez WSA w Lublinie należy mieć świadomość ryzyka, iż organy podatkowe będą sięgać po ww. argumentację, próbując negować prawo polskich płatników do niepobierania podatku u źródła od dywidend wypłacanych na rzecz spółek powiązanych. Oczekujemy w związku z tym wielu sporów prowadzonych przed sądami administracyjnymi w takich sprawach. Kres niepewności w tym zakresie przyniesie zapewne dopiero orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Podsumowując, jakkolwiek nie ma naszym zdaniem podstaw do zmiany dotychczasowej praktyki w zakresie wypłat dywidend, prosilibyśmy o uwzględnienie ryzyka możliwych sporów z organami podatkowymi w tym zakresie.


SMW logo Źródło: Artykuł przygotowany przez naszego partnera kooperacyjnego – kancelarię SMW Tax Advisory

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące opisanego tematu lub potrzebują Państwo dodatkowych informacji – zapraszamy do kontaktu:

Zadaj pytanie »

DZIAŁ DS. RELACJI Z KLIENTAMI

Elżbieta Naron

ELŻBIETA NARON
Główny Konsultant
ds. relacji z klientami
Grupa getsix
pl en de

***

Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.