Usługi księgowe dla Biznesu

rss iconRSS
plende

Aktualności

/ Taxes and Law in Poland

Obowiązek składania sprawozdania o stosowanych terminach płatności w transakcjach handlowych za 2020 rok

Obowiązek składania sprawozdania o stosowanych terminach płatności w transakcjach handlowych za 2020 rok

/
Data28 sty 2021

W związku z nowelizacją ustawy z dn. 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, określone grupy przedsiębiorców są zobowiązane do 31.01.2021 r. złożyć sprawozdanie o stosowanych terminach płatności w transakcjach handlowych za ubiegły rok.

Kogo obowiązuje sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych?

Powyższy obowiązek obejmuje:

 • Podatkowe grupy kapitałowe, bez względu na wysokość przychodów;
 • Spółki nieruchomościowe, bez względu na wysokość przychodów;
 • Podatników CIT, innych niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln EUR, wg średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego.

Kto podaje informacje do sprawozdania?

Zobowiązanymi do złożenia sprawozdania są:

 • członek lub członkowie zarządu lub innego organu zarządzającego;
 • w przypadku spółki komandytowo – akcyjnej: komplementariusz lub komplementariusze prowadzący sprawy spółki;
 • w przypadku spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej: kierownicy każdej z tych spółek.

Co powinno zawierać sprawozdanie?

Sprawozdanie powinno zawierać:

 1. Wartość świadczeń pieniężnych:
  • Otrzymanych od dnia wystawienia faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi;
  • Spełnionych od dnia wystawienia faktury lub rachunku potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi;

  podzielonych według terminów:

  1. nieprzekraczające 30 dni;
  2. od 31 do 60 dni;
  3. od 61 do 120 dni;
  4. przekraczające 120 dni.

  Powyższe dane należy odnosić do terminu wystawienia faktury.

 2. Wartość świadczeń pieniężnych nieotrzymanych w poprzednim roku w terminie określonym w umowach wraz z podaniem procentowego udziału tych świadczeń w całkowitej wartości świadczeń należnych w poprzednim roku.
 3. Wartość świadczeń pieniężnych niespełnionych w poprzednim roku w terminach określonych w umowach wraz z podaniem procentowego udziału tych zobowiązań w całkowitej wartości zobowiązań w poprzednim roku podatkowym.

Jak złożyć sprawozdanie?

Sprawozdanie składa się drogą elektroniczną:

https://www.biznes.gov.pl/pl/e-uslugi/00_0125_00

Do sporządzenia i wysłania sprawozdania niezbędny jest Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany.

Konsekwencje niedopełnienia tego obowiązku

Niezłożenie sprawozdania w terminie stanowi wykroczenie, za które podatnik może zostać ukarany karą grzywny.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania prosimy skontaktować się z osobą odpowiedzialną za kontakt biznesowy z Państwem lub wysłać zapytanie poprzez formularz na stronie getsix®.

***

Niniejszy okólnik ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione w nim informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszego biuletynu dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w nim zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść biuletynu wyłącznie na własne potrzeby.