Usługi księgowe dla Biznesu

rss iconRSS
plende

Aktualności

/ Legal

Zasady dokonywania rozliczeń dofinansowania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla polskich przedsiębiorców

Zasady dokonywania rozliczeń dofinansowania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

/
Data04 sie 2020

Jeżeli w poprzednich miesiącach korzystaliście Państwo z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z FGŚP, przypominamy o obowiązku dokonania rozliczenia otrzymanego dofinansowania na podstawie art. 15g ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej jako: ustawa COVID).

Z godnie z umową na dofinansowanie, Ci z Państwa, którzy skorzystali z dofinansowania są zobowiązani do takiego rozliczenia we właściwym WUP w terminie do 30 dni od zakończenia wsparcia.

Zasady dokonywania rozliczeń zostały dookreślone dopiero w ustawie z 19 czerwca 2020 r., zwanej potocznie Tarczą 4.0. Wcześniej rozliczenia te dokonywane były na zasadach przewidzianych przez poszczególne urzędy.

I tak, zgodnie z art. 15g ust. 17b ustawy COVID, rozliczenie dofinansowań następuje w dwóch etapach:

ETAP I

Rozliczenie następuje w drodze wstępnej weryfikacji rozliczenia otrzymanych środków i dokumentacji, potwierdzającej wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem przekazanych świadczeń i środków, polegającej w szczególności na analizie jej kompletności, prawidłowości złożonych przez beneficjentów oświadczeń oraz weryfikacji kwot przekazanych i faktycznie wykorzystanych środków.

Weryfikacji dokonuje się w terminie 60 dni od dnia upływu terminu do złożenia rozliczenia i dokumentacji potwierdzającej dane zawarte w rozliczeniu, wynikającego z umowy zawartej przez uprawniony podmiot z dyrektorem WUP.

ETAP II

Rozliczenie następuje w drodze końcowej weryfikacji pełnej dokumentacji, potwierdzającej wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem przekazanych świadczeń i środków, i ostatecznego zatwierdzenia przekazanego rozliczenia otrzymanych środków na rzecz ochrony miejsc pracy.

Weryfikacja może zostać dokonana w okresie 3 lat od dnia upływu terminu do złożenia rozliczenia i dokumentacji potwierdzającej dane zawarte w rozliczeniu, wynikającego z umowy zawartej przez uprawniony podmiot z dyrektorem WUP.

W związku z powyższym, beneficjenci mają obowiązek dokonać rozliczenia według wskazanych zasad, nawet jeżeli wcześniej dokonali już takiego rozliczenia według zasad wskazanych przez urzędy. Oznacza to, że jeśli rozliczyli już Państwo otrzymane dofinansowanie, muszą zrobić to Państwo ponownie.

*Zalecamy jednak zweryfikowanie tej informacji indywidulanie w Państwa urzędzie.

 • Jak należy rozliczyć otrzymane dofinansowanie?

  Nowe zasady rozliczenia zostały określone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) i można je znaleźć tutaj: https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15g-rozliczenie.

  • Rozliczenie następuje na formularzu „Rozliczenie otrzymanych środków na ochronę miejsc pracy z FGŚP”, który jest dostępny na portalu praca.gov.pl.
  • Przed przystąpieniem do rozliczenia konieczne jest wyliczenie kwot faktycznie wykorzystanych środków na pomoc na poszczególnych pracowników.
  • Wzór takiego formularza, kalkulator kwot faktycznie wykorzystanych środków na pomoc poszczególnym pracownikom oraz instrukcje dla obu dokumentów zostały udostępnione przez MRPiPS na wskazanej stronie (przesyłamy je również w załączniku).
  • Dodatkowo do formularza należy dołączyć:
   1. wykaz pracowników sporządzony na dzień złożenia wniosku w oparciu o który podmiot złożył wniosek;
   2. wykaz pracowników w formie rozliczenia otrzymanej pomocy (wzór dostępny na stronie PSZ wraz z instrukcją do przygotowania wykazu);
   3. wyciąg bankowy  obejmujący przelewy wynagrodzeń pracowników, bądź inny równoważny zbiorczy dokument potwierdzający wypłaty wynagrodzeń na poszczególnych pracowników za każdy miesiąc otrzymanego wsparcia;
   4. zbiorcze potwierdzenie dokonania przelewu z tytułu składek ZUS za każdy miesiąc otrzymywania pomocy;
   5. zbiorcze potwierdzenie dokonania przelewu z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za każdy miesiąc otrzymywania pomocy.
  • Należy pamiętać także, że podmiot składając rozliczenie, ponosi odpowiedzialność za prawidłowe przeliczenie otrzymanego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników.

Oczywiście, w przypadku pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji i z pewnością postaramy się pomóc.


***

Niniejszy Newsletter ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione w nim informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani gospodarczego, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszego biuletynu dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w nim zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Prenumerata niniejszego biuletynu nie jest równoznaczna z powstaniem jakiegokolwiek zobowiązania umownego po stronie getsix®. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść biuletynu wyłącznie na własne potrzeby.