Usługi księgowe dla Biznesu

rss iconRSS
plende

Aktualności

/ Finanse i księgowość

Zmiany dotyczące składania sprawozdań o stosowanych terminach zapłaty za 2022

Zmiany dotyczące składania sprawozdań o stosowanych terminach zapłaty za 2022 r.

/
Data24 sty 2023

TaxA Group

W związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 893 z późn. zm.), która miała miejsce pod koniec 2022 r., pragniemy zwrócić uwagę na zmiany przepisów w zakresie obowiązków przekazywania sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Przypominamy, że jest to obowiązek, który ciąży na podatnikach innych niż podatkowe grupy kapitałowe, u których przychody w roku poprzednim przekroczyły wyrażoną w złotych polskich kwotę odpowiadającą równowartości 50 000 000 euro. Zgodnie z przepisami przejściowymi do przekazywania sprawozdań za rok 2022 i ich korekt zastosowanie znajdą znowelizowane przepisy.

Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany wynikające z ww. nowelizacji.


Zmiana zakresu podmiotów oraz transakcji objętych obowiązkiem sprawozdawczym

Obowiązkowi podlegają podmioty, o których mowa w art. 27b ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT, których indywidualne dane zostały podane do publicznej wiadomości w terminie wskazanym w art. 27b ust. 1 tej ustawy. Wyłączone z obowiązku raportowania zostały podmioty publiczne będące podmiotami leczniczymi w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.) oraz podatkowe grupy kapitałowe.

Ponadto w sprawozdaniu aktualnie nie uwzględnia się:

 1. transakcji handlowych zawieranych w zakresie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, o których mowa odpowiednio w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2283);
 2. transakcji handlowych, których wyłącznymi stronami są podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej;
 3. świadczeń pieniężnych, w przypadku których upłynął termin przedawnienia.

Zmiana terminu składania sprawozdania

Zmianie uległ również termin składania sprawozdania. Uprzednio kierownicy podmiotów byli zobowiązani przekazać sprawozdanie o stosowanych przez te podmioty w poprzednim roku kalendarzowym terminach zapłaty w transakcjach handlowych do dnia 31 stycznia. W myśl obowiązujących przepisów przekazanie sprawozdania powinno nastąpić w terminie do dnia 30 kwietnia roku bezpośrednio następującego po roku, w którym indywidualne dane podatnika zostały podane do publicznej wiadomości.

Jeżeli zatem indywidualne dane podatnika, o których mowa w art. 27b ustawy o CIT (czyli po przekroczeniu 50 mln EUR przychodów za 2021 r.) zostały podane do publicznej wiadomości w 2022 r., wówczas przekazanie sprawozdania powinno nastąpić do 30 kwietnia 2023 r.


Zmiana zakresu transakcji, które podlegają obowiązkowi uwzględniania w sprawozdaniu

Zgodnie z przepisami po nowelizacji, sprawozdanie powinno zawierać następujące dane:

 1. firmę (nazwę) i numer identyfikacji podatkowej;
 2. wartość świadczeń pieniężnych otrzymanych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie określonym w umowie
 3. wartość świadczeń pieniężnych spełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie określonym w umowie;
 4. wartość świadczeń pieniężnych nieotrzymanych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie określonym w umowie, w przypadku których przekroczono ten termin o:
  • nie więcej niż 5 dni,
  • 6 do 30 dni,
  • 31 do 60 dni,
  • 61 do 120 dni,
  • więcej niż 120 dni;
 5. wartość świadczeń pieniężnych niespełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie określonym w umowie, w przypadku których przekroczono ten termin o:
  • nie więcej niż 5 dni,
  • 6 do 30 dni,
  • 31 do 60 dni,
  • 61 do 120 dni,
  • więcej niż 120 dni;
 6. udział procentowy poszczególnych świadczeń pieniężnych, o których mowa w pkt 4, w całkowitej wartości świadczeń pieniężnych należnych temu podmiotowi w poprzednim roku kalendarzowym;
 7. udział procentowy poszczególnych świadczeń pieniężnych, o których mowa w pkt 5, w całkowitej wartości świadczeń pieniężnych, do których spełnienia zobowiązany był ten podmiot w poprzednim roku kalendarzowym.

Do ustawy dodane zostało ponadto, że:

 • powyższe dane, zawarte w punktach 2-7 podaje się z uwzględnieniem art. 13 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych tj. z zastosowaniem maksymalnych terminów ustawowych, w sytuacji gdy postanowienia umowne naruszają ustawowe terminy;
 • wartości świadczeń pieniężnych, o których mowa w pkt 2-5, podaje się w walucie polskiej;
 • wyrażone w walucie obcej wartości świadczeń pieniężnych, o których mowa w ust. 4 pkt 2-5, przelicza się na walutę polską według zasad rachunkowości przyjętych przez dany podmiot;
 • wartości świadczeń pieniężnych, o których mowa w ust. 4 pkt 2-5, oraz udziały procentowe, o których mowa w ust. 4 pkt 6 i 7, podaje się z dokładnością odpowiednio do 1 grosza i setnych części procentu.

Zmiana sposobu dokonywania korekty sprawozdań

Podmiot, który przekazał sprawozdanie powinien złożyć korektę tego sprawozdania, jeżeli co najmniej w jednej pozycji przekazanego sprawozdania dane uległy zmianie o co najmniej 10% wartości. Jeżeli natomiast wartości świadczeń uległy zmianie w latach następujących po roku, za który złożono sprawozdanie – wówczas zmiany te uwzględnia się w sprawozdaniu za rok, w którym świadczenie pieniężne w zakresie zmienionej wartości jest wymagalne. Sprowadza się to do tego, że zmiany wartości świadczeń pieniężnych następujące po roku, za który złożono sprawozdanie należy wykazywać w sprawozdaniu składanym za rok, w którym świadczenie takie jest wymagalne i faktycznie nastąpił lub powinien nastąpić zwrot świadczenia lub dopłata.

Ponadto korekta sprawozdania powinna zostać złożona wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty.


Zdefiniowanie pojęcia kierownika podmiotu, czyli osoby odpowiedzialnej za przekazanie sprawozdania w terminie

Ustawodawca na mocy przepisów zmieniających zdefiniował pojęcie kierownika podmiotu zobowiązanego do złożenia sprawozdania jako członka zarządu lub innego organu zarządzającego, osobę pełniącą funkcję takiego organu, a jeżeli w podmiocie nie działa taki organ – osobę zarządzającą jego działalnością.

W przypadku spółki komandytowo-akcyjnej oraz spółki komandytowej za kierownika podmiotu uznaje się komplementariusza prowadzącego sprawy spółki, a w przypadku spółki jawnej – wspólnika prowadzącego sprawy spółki.


Podsumowując powyższe należy wskazać, że:

 • aktualnym terminem do przekazania sprawozdania jest 30 kwietnia (sprawozdanie za 2022 r. składane do 30 kwietnia 2023 r.)
 • zmianie uległy zarówno elementy, które powinny zostać zawarte w sprawozdaniu jak również kwestie związane z jego korektą;
 • zdefiniowany został podmiot odpowiedzialny za przekazanie sprawozdania tj. kierownik jednostki;
 • niektóre podmioty zostały wyłączone z obowiązku przekazywania sprawozdania.

Źródło: Artykuł przygotowany przez naszego partnera kooperacyjnego TaxAGroup
TaxA Group


Podstawa prawna:

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 963)
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633)
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2283)

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące opisanego tematu lub potrzebują Państwo dodatkowych informacji – zapraszamy do kontaktu:

Zadaj pytanie »

DZIAŁ DS. RELACJI Z KLIENTAMI

Elżbieta Naron

ELŻBIETA NARON
Główny Konsultant
ds. relacji z klientami
Grupa getsix
pl en de

***

Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.