Usługi księgowe dla Biznesu

rss iconRSS
plende

Aktualności

/ Tax

Od 1 stycznia 2021 r. nastąpiły zmiany właściwości niektórych urzędów skarbowych.

Zmiany właściwości organów podatkowych od 1 stycznia 2021 r.

/
Data10 lut 2021

1 stycznia 2021 r. weszły w życie nowelizacje przepisów według rozporządzeń Ministra Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 2456). Zgodnie z nimi nastąpiły zmiany właściwości urzędów skarbowych w odniesieniu do podatników i płatników o istotnym znaczeniu gospodarczym lub społecznym, w przypadku których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo.

Wprowadzone zmiany powodują automatyczne przypisanie podmiotów do właściwego urzędu skarbowego zatem nie ma konieczności składania do urzędu skarbowego zawiadomienia o zmianie urzędu.

Nowe kategorie podatników i płatników obsługiwanych przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe

Urząd skarbowy Podatnik/Płatnik
Wyspecjalizowany urząd skarbowy o zasięgu krajowym – I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
 • Podatkowe grupy kapitałowe oraz spółki, które wchodzą w ich skład;
 • Narodowy Bank Polski, banki państwowe i banki krajowe w formie spółek akcyjnych;
 • krajowe zakłady ubezpieczeń oraz krajowe zakłady reasekuracji;
 • spółki publiczne, które mają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadających osobowości prawnej, których przychód /obrót netto przekroczył kwotę 50 mln EUR, z wyłączeniem spółek cywilnych.
Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie (II MUS)
 • Jednostki działające na podstawie przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;
 • przedsiębiorcy zagraniczni z przychodem /obrotem netto większym lub równym 3 mln EUR, jeżeli podatnik posiada stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terenie więcej niż jednego terytorialnego zasięgu działania pozostałych naczelników wyspecjalizowanych urzędów skarbowych.
Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie (LUS)
 • Podatnicy i płatnicy z całego kraju w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych pobieranego od nierezydentów podatkowych przez płatników – tzw. “podatek u źródła” (WHT);
 • nierezydenci podatkowi, będący podatnikami “podatku u źródła”, w sprawie stwierdzenia nadpłaty tego podatku.
Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu
 • Nierezydenci podatkowi w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie więcej niż jednego województwa uzyskiwanych.
19 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych w województwach (WUS)
 • Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których przychód /obrót netto znajduje się w granicy 3-50 mln EUR, z wyłączeniem spółek cywilnych;
 • przedsiębiorcy zagraniczni, z przychodem /obrotem netto większym lub równym 3 mln EUR, niebędący osobami fizycznymi;
 • uczelnie i samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej z przychodem / obrotem netto większym lub równym 3 mln EUR;
 • oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych;
 • jednostki samorządu terytorialnego (JST);
 • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe;
 • banki spółdzielcze;
Urząd Skarbowy ogólnej właściwości Osoby prawne i jednostki organizacyjne:

 • które jako rezydenci w rozumieniu przepisów prawa dewizowego biorą udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwami położonymi za granicą lub w ich kontroli, albo posiadają udział w kapitale takich przedsiębiorstw;
 • które są zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez nierezydenta podatkowego w rozumieniu prawa dewizowego lub nierezydent dysponuje co najmniej 5% głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu;
 • jako rezydenci podatkowi w rozumieniu przepisów prawa dewizowego jednocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i zagranicznym w rozumieniu innych ustaw lub w jego kontroli albo posiadają jednocześnie udział w kapitale takich podmiotów;
 • z przychodem/obrotem netto mniejszym niż 3 mln EUR.

We wszystkich wyspecjalizowanych urzędach skarbowych (również o zasięgu krajowym), tak jak dotychczas, nie będą rozliczani podatnicy i płatnicy w zakresie podatku akcyzowego, od gier oraz od wydobycia niektórych kopalin w zakresie tych podatków.

Kryterium przydziału podmiotów do obsługi przez poszczególne US

Zgodnie z rozporządzeniami, głównym wyznacznikiem przydziału do konkretnego urzędu skarbowego jest kryterium przychodu netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług w ostatnim roku podatkowym.

W przypadku braku możliwości ustalenia wysokości przychodu ze sprawozdania finansowego, źródłem tej informacji będzie zeznanie CIT lub, gdy wbrew obowiązkowi prawnemu podatnik nie sporządza sprawozdania finansowego oraz nie ma obowiązku złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), deklaracja VAT.

Przychód ustala się na podstawie danych za rok 2019. W przypadku gdy rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, podstawą zaliczenia będą dane za rok podatkowy, który zakończył się w 2019 r.

Zestawienie spraw i urzędów skarbowych właściwych dla ich realizacji

Rodzaj sprawy Właściwy Urząd Skarbowy
CIT
 • Gdy rok podatkowy pokrywa się rokiem kalendarzowym: urząd skarbowy właściwy na dzień 01.01.2021 roku, czyli urząd skarbowy właściwy po zmianie;
 • gdy rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym: urząd skarbowy, właściwy w pierwszym dniu roku podatkowego.
PIT (składane przez płatnika) Deklarację za 2020 rok należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego po zmianie;
VAT Deklaracje JPK_V7M za grudzień 2020 lub JPK_V7K za IV kwartał 2020 należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego na dzień 01.01.2021 roku, a więc do urzędu skarbowego właściwego po zmianie.
Zwrot podatku VAT W przypadku zmiany właściwości miejscowej w okresie pomiędzy dniem złożenia deklaracji z wykazaną kwotą zwrotu podatku VAT (przed 01.01.2021 r.), a ustawowym terminem zwrotu tego podatku (przypadającym po 31.12.2020 r.) zwrotu podatku dokona urząd skarbowy właściwy po zmianie.
Korekty deklaracji/zeznań/informacji Dokumenty sporządzane po 31.12.2020 r., niezależnie od okresu, którego dotyczą, należy składać do urzędu skarbowego właściwego po zmianie.

Wyjątek: korekta wynika z przeprowadzonej kontroli, wówczas sprawą zajmuje się urząd, który rozpoczął kontrolę.

Kontrole podatkowe i postępowania podatkowe Kontrole podatkowe oraz postępowania podatkowe rozpoczęte i niezakończone przez urzędy skarbowe właściwe przed dniem 01.01.2021 r. kontynuują organy podatkowe właściwe przed zmianą.
Wnioski o stwierdzenie nadpłaty Niezrealizowane wnioski o stwierdzenie nadpłaty, które złożone zostały przed 01.01.2021 r. rozpatrywane będą przez organ właściwy w dniu złożenia wniosku, a więc przez urząd skarbowy przed zmianą.
Postępowania podatkowe „podatek u źródła” Postępowania podatkowe dotyczące “podatku u źródła”, które zostały rozpoczęte i niezakończone przez urzędy skarbowe właściwe przed dniem 01.01.2021.r kontynuują urzędy właściwe przed zmianą.
Wnioski o wydanie opinii Niezrealizowane wnioski o wydanie opinii w stosowaniu zwolnienia z poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, które złożone zostały przed 01.01.2021 r. do wyspecjalizowanych urzędów skarbowych zostaną rozpatrzone przez organ właściwy w dniu złożenia wniosku, a więc urząd przed zmianą.
Postępowania karne skarbowe Postępowania karne skarbowe prowadzone przed dniem 1 stycznia 2021 r. kontynuowane są przez urzędy skarbowe właściwe przed zmianą.
Wierzyciel Wierzycielem zaległości wynikających z deklaracji podatkowych złożonych do urzędu skarbowego lub wynikających z decyzji wydanych przez urząd skarbowy przed dniem 01.01.2021 r. pozostaje nadal urząd skarbowy właściwy przed zmianą. Tylko w sytuacji utrwalenia jego właściwości, urząd skarbowy właściwy przed zmianą pozostanie wierzycielem należności dla których toczy się lub toczyła kontrola podatkowa albo postępowanie podatkowe lub jest w toku egzekucja.
Kasy rejestrujące Niezrealizowane wnioski o rejestrację kasy rejestrującej, które wpłynęły do właściwego urzędu skarbowego przed zmianą, będą rozpatrywane przez urząd skarbowy właściwy dla danego podmiotu od 01.01.2021 r., a więc w urzędzie właściwym po zmianie.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania prosimy skontaktować się z osobą odpowiedzialną za kontakt biznesowy z Państwem lub wysłać zapytanie poprzez formularz na stronie getsix®.

Skontaktuj się z nami »

***

Niniejszy okólnik ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione w nim informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszego biuletynu dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w nim zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść biuletynu wyłącznie na własne potrzeby.