Usługi księgowe dla Biznesu

rss iconRSS
plende

Aktualności

/ Podatki i Prawo Alerts Polska

Tarcza finansowa realizowana przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR)

Tarcza finansowa realizowana przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR)

/
Date08 maj 2020

Dotychczas uchwalone rozwiązania pomocowe, składające się na tzw. tarczę antykryzysową, w wielu przypadkach okazują się niewystarczające z perspektywy potrzeb przedsiębiorców, którzy ponoszą negatywne konsekwencje gospodarcze epidemii COVID-19. Dlatego rząd podjął decyzję o wprowadzeniu dodatkowego programu wsparcia dla przedsiębiorców – tarczy finansowej PFR dla firm i pracowników. Celem programu, realizowanego za pośrednictwem Polskiego Funduszu Rozwoju S.A., ma być, w szczególności, ochrona rynku pracy i zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom w okresie poważnych zakłóceń ekonomicznych. Założony koszt realizacji programu to 100 mld zł.

Pierwsze informacje o tarczy finansowej, w tym warunkach uzyskania finansowania w jej ramach, podano do publicznej wiadomości w pierwszych dniach kwietnia br. Program został zgłoszony Komisji Europejskiej celem poddania go ocenie pod kątem zgodności z prawem unijnym, co stanowi warunek jego wdrożenia. W dniu 27 kwietnia 2020 r. program uzyskał akceptację Komisji i niezwłocznie rozpoczęła się jego realizacja, w szczególności od dnia 29 kwietnia 2020 r. mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą składać wnioski za pośrednictwem systemów bankowości internetowej.

Poniżej przedstawiamy główne założenia programu, znane na dzień przygotowania niniejszego opracowania.

Zespół SDZLEGAL Schindhelm

Legal force

DLA KOGO I CO?

 1. Mikroprzedsiębiorca, mały i średni przedsiębiorca:
  – na wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy, u których wystąpił spadek przychodów o co najmniej 25%;
  – wsparcie ma przybrać przede wszystkim formę subwencji finansowych i rekompensat finansowych;
  – pomoc finansowa ma być obsługiwana za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej wybranych banków; banki już uruchomiły systemy przeznaczone do składania wniosków.

Mikroprzedsiębiorca – przedsiębiorca, który zatrudnia co najmniej 1 pracownika z wyłączeniem właściciela, ale nie więcej niż 9 pracowników, a jego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza kwoty 2 mln euro.

Mały albo średni przedsiębiorca – przedsiębiorca zatrudniający od 10 do 249 pracowników, o rocznym obrocie nieprzekraczającym 50 mln euro lub sumie bilansowej nieprzekraczającej 43 mln euro.

UWAGA!Dofinansowaniem można objąć także osoby, które nie są zatrudnione na podstawie stosunku pracy, a współpracują z przedsiębiorcą na podstawie innych umów cywilnoprawnych. Takich osób nie wlicza się jednak do stanu zatrudnienia na potrzeby ustalenia statusu MŚP przedsiębiorcy.

 1. Duży przedsiębiorca:
  – na wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy, w szczególności, u których wystąpił spadek przychodów o co najmniej 25%, którzy utracili zdolność produkcji lub świadczenia usług lub z powodu zakłóceń w funkcjonowaniu rynku finansowego nie mają dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z nowymi kontraktami;
  – wsparcie ma przybrać przede wszystkim formę zwrotną, odpłatną (np. pożyczki) z możliwością kompensacji szkody związanej z pandemią;
  – przewiduje się kilka mechanizmów pomocowych, zależnych od potrzeb danego przedsiębiorcy;
  – program ma być obsługiwany za pośrednictwem specjalnego formularza zgłoszeniowego, udostępnionego online.

Duży przedsiębiorca – przedsiębiorca, który zatrudnia co najmniej 250 pracowników, a jego roczny obrót przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa przekracza 43 mln euro.

WAŻNE!Przedsiębiorca zatrudniający powyżej 150 pracowników, z rocznym obrotem za 2019 r. przekraczającym 100 mln zł, który nie jest beneficjentem programu rządowego dla MŚP, będzie mógł starać się o wsparcie jak Duży przedsiębiorca, jeżeli zanotuje lukę finansową przekraczającą 3,5 mln zł.

ILE DOSTANĘ I ILE MUSZĘ ODDAĆ?

 1. Mikroprzedsiębiorca:
 • subwencja ma być liczona jako iloczyn liczby zatrudnionych oraz kwoty bazowej subwencji na pracownika (w przypadku niepełnego wymiaru czasu pracy, zamiast liczby zatrudnionych liczy się pełne etaty);
 • subwencja będzie przysługiwać także w odniesieniu do osób, które współpracują z przedsiębiorcą na innej podstawie prawnej niż umowa o pracę; liczba uprawnionych do wsparcia będzie ustalana na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;
 • kwota bazowa ma wynosić od 12.000 do 36.000 zł, w zależności od skali spadku przychodów przedsiębiorcy; spadek przychodów musi wynosić co najmniej 25%;
 • subwencja będzie mogła zostać przeznaczona na:
  • pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem nabycia (przejęcia) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy oraz płatności i rozliczeń na rzecz podmiotów powiązanych;
  • spłatę kredytów; możliwe ma być wykorzystanie subwencji na przedterminową spłatę kredytów, maksymalnie do 25% wartości pożyczki;
 • finansowanie ma mieć charakter bezzwrotny, nawet do 75% otrzymanych środków, w razie spełnienia określonych warunków, w szczególności co do dalszego prowadzenia działalności gospodarczej i utrzymania zatrudnienia oraz odnotowania dalszej straty gotówkowej na sprzedaży.
 1. Mały i średni przedsiębiorca:
 • może otrzymać wsparcie maksymalnie do 3,5 mln zł na okres 3 lat;
 • subwencja ma być uzależniona od wielkości obrotów i skali ich spadku; ma być liczona jako odsetek (%) wartości przychodów ze sprzedaży przedsiębiorcy za rok obrotowy 2019;
 • wartości subwencji mają przyjąć 4%, 6% lub 8% wartości przychodów przy odpowiednio spadku tych przychodów o minimum 25%, 50% i 75%;
 • subwencja będzie mogła zostać przeznaczona na:
  • pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem płatności i rozliczeń na rzecz podmiotów powiązanych oraz nabycia (przejęcia) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy;
  • spłatę kredytów; możliwe ma być wykorzystanie subwencji na przedterminową spłatę kredytów, maksymalnie do 25% wartości pożyczki;
 • finansowanie ma mieć charakter bezzwrotny, nawet do 75% otrzymanych środków, w razie spełnienia określonych warunków, w szczególności co do dalszego prowadzenia działalności gospodarczej i utrzymania zatrudnienia oraz odnotowania dalszej straty gotówkowej na sprzedaży.
WAŻNE!Wsparcie z tarczy finansowej będzie można łączyć z innymi formami wsparcia związanymi z COVID-19, jak i innym wsparciem publicznym dla MŚP. Nie będzie można jednak przeznaczyć dofinansowania na ten sam cel, na który wcześniej uzyskane zostały środki publiczne z innego źródła. Łączny limit pomocy uzyskanej z różnych źródeł nie będzie mógł też przekroczyć kwoty 800.000 euro.

 1. Duży przedsiębiorca:
 • finansowanie płynnościowe:
  • ma przybrać postać pożyczek, obligacji, skupu należności lub wierzytelności albo udzielenia gwarancji z maksymalnym okresem finansowania 2 lata, z możliwością przedłużenia o kolejny rok;
  • dofinansowanie ma wynosić nawet do 1 mld zł dla jednego przedsiębiorcy; pieniądze będzie można przeznaczyć, w szczególności, na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności, m.in. wypłatę wynagrodzeń, zakup towarów i materiałów czy regulowanie zobowiązań publiczno-prawnych;
  • będzie zawierać tzw. mechanizm „cash sweep”, zakładający przyspieszone spłaty w przypadku poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorcy;
 • finansowanie preferencyjne:
  • ma polegać na udzieleniu pożyczek preferencyjnych na okres 3 lat, z możliwością przedłużenia o 1 rok, nawet do kwoty 750 mln zł dla jednego przedsiębiorcy;
  • możliwe ma być umorzenie pożyczki nawet do 75% jej wartości; kwota umorzenia finansowania preferencyjnego ma być równa maksymalnie kwocie skumulowanej gotówkowej straty na sprzedaży przedsiębiorcy w okresie od pierwszego miesiąca, w którym wykazał stratę po dniu 29 lutego 2020 r., przez okres kolejnych 12 miesięcy i nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2021 r., lub w innym okresie wskazanym przez PFR (w tym krótszym niż 12 kolejnych miesięcy), lecz nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2021 r.;
  • PFR będzie mógł także uzależnić umorzenie finansowania preferencyjnego od sytuacji finansowej przedsiębiorcy lub też od spełnienia przez przedsiębiorcę dodatkowych warunków, takich jak m.in. utrzymanie poziomu zatrudnienia czy zobowiązanie się Beneficjenta Rzeczywistego do dokapitalizowania przedsiębiorcy;
  • finansowanie będzie mogło zostać przeznaczone na bieżącą działalność operacyjną przedsiębiorcy oraz działania restrukturyzacyjne;

WAŻNE!

Konkretne warunki wsparcia i obowiązki przedsiębiorcy ma określać umowa.

JAKIE WARUNKI MUSZĘ SPEŁNIĆ?

 1. Mikroprzedsiębiorca, mały i średni przedsiębiorca:
 • prowadził działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 r.;
 • odnotował spadek obrotów gospodarczych (spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku, w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki;
 • nie otwarto w stosunku do niego postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego ani likwidacyjnego;
 • na dzień 31 grudnia 2019 r. lub dzień udzielenia finansowania nie zalega z płatnościami podatków i składek na ubezpieczanie społeczne (rozłożenie na raty i odroczenie nie są uznawane za zaleganie);
 • nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie: po złożeniu przez a) handlu i produkcji broni oraz amunicji;
  b) produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczeniem lub naruszeniem wolności indywidualnych lub praw człowieka;
  c) czynności instytucji kredytowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, firm inwestycyjnych, instytucji pożyczkowych, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, funduszy emerytalnych, funduszy inwestycyjnych i innych przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania oraz podmiotów zarządzających aktywami, dostawców usług płatniczych oraz innych instytucji finansowych, a także agencji ratingowych;
  d) obszarów wątpliwych etyczno-moralnie, jak eksperymenty na zwierzętach, hazard, produkcja wyrobów tytoniowych, środku odurzających i innych używek;
 • posiada rezydencję podatkową na terytorium Polski i rozlicza tu podatki za 2 ostatnie lata obrotowe oraz jego główny beneficjent rzeczywisty nie ma rezydencji podatkowej w tzw. rajach podatkowych1.
 1. Duży przedsiębiorca:
 • odnotował spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 LUB
 • utracił zdolność produkcji lub świadczenia usług albo odbioru produktów lub usług przez zamawiających w związku z brakiem dostępności komponentów lub zasobów w związku z COVID-19 LUB
 • nie otrzymuje płatności z tytułu sprzedaży na skutek COVID-19, w kwocie przekraczającej 25% należności LUB
 • w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu rynku finansowego nie ma dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z nowymi kontraktami LUB
 • jest uczestnikiem Programów Sektorowych w związku z COVID 19; (WYSTARCZY SPEŁNIENIE JEDNEGO WARUNKU)
  i dodatkowo:
 • prowadził działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 r.;
 • nie otwarto w stosunku do niego postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego ani likwidacyjnego;
 • na dzień 31 grudnia 2019 r. lub dzień udzielenia finansowania nie zalega z płatnościami podatków i składek na ubezpieczanie społeczne (rozłożenie na raty i odroczenie nie są uznawane za zaleganie);
 • nie prowadzi działalności w zakresie:
  1. handlu i produkcji broni oraz amunicji;
  2. produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczeniem lub naruszeniem wolności indywidualnych lub praw człowieka;
  3. czynności instytucji kredytowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, firm inwestycyjnych, instytucji pożyczkowych, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, funduszy emerytalnych, funduszy inwestycyjnych i innych przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania oraz podmiotów zarządzających aktywami, dostawców usług płatniczych oraz innych instytucji finansowych, a także agencji ratingowych;
  4. obszarów wątpliwych etyczno-moralnie, jak eksperymenty na zwierzętach, hazard, produkcja wyrobów tytoniowych, środku odurzających i innych używek;
 • posiada rezydencję podatkową na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz jego główny beneficjent rzeczywisty nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. rajach podatkowych2.

Decyzja w zakresie udzielenia wsparcia ma być wydawana w oparciu o przedstawione we wniosku dokumenty, po ich uprzednim porównaniu z danymi dostępnymi w rejestrach publicznych. W przypadku uzyskania decyzji negatywnej lub niezgodnej z treścią wniosku (kwota wnioskowana nie będzie przyznana w całości), możliwe będzie złożenie odwołania.

1 Chodzi o raje podatkowe w rozumieniu Konkluzji Rady UE w sprawie zrewidowanej listy państw nie współpracujących w celach podatkowych (2020/C 64/03). Od tej zasady możliwe ma być odstępstwo, jeżeli beneficjent programu, a więc przedsiębiorca, zobowiąże się do przeniesienia rezydencji podatkowej w terminie 9 miesięcy od dnia udzielenia finansowania lub w przypadku przedsiębiorców zagranicznych jeżeli dojdzie do wydania indywidualnej zgody na odstępstwo przez PFR i przyjęcia na siebie przez taki podmiot dodatkowych zobowiązań określonych w zgodzie PFR.

2 Chodzi o raje podatkowe w rozumieniu Konkluzji Rady UE w sprawie zrewidowanej listy państw nie współpracujących w celach podatkowych (2020/C 64/03). Od tej zasady możliwe ma być odstępstwo, jeżeli beneficjent programu, a więc przedsiębiorca, zobowiąże się do przeniesienia rezydencji podatkowej w terminie 9 miesięcy od dnia udzielenia finansowania lub w przypadku przedsiębiorców zagranicznych wydania indywidualnej zgody na odstępstwo przez PFR i złożenia przez taki podmiot dodatkowych zobowiązań określonych w zgodzie PFR.

***

Niniejszy Newsletter ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione w nim informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani gospodarczego, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszego biuletynu dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w nim zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Prenumerata niniejszego biuletynu nie jest równoznaczna z powstaniem jakiegokolwiek zobowiązania umownego po stronie getsix®. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść biuletynu wyłącznie na własne potrzeby.

Jesteśmy niezależnym członkiem HLB. THE GLOBAL ADVISORY AND ACCOUNTING NETWORK