Usługi księgowe dla Biznesu

rss iconRSS
plende

Aktualności

/ Tax

Priorytet podatkowy 2019 | Polska opóźnia wdrożenie nowych wymogów dotyczących podatku potrąconego u źródła

Priorytet podatkowy 2019 | Polska opóźnia wdrożenie nowych wymogów dotyczących podatku potrąconego u źródła

/
Date10 cze 2019

Nowe wymogi poboru podatku u źródła będą zasadniczo określać pewne warunki, które muszą być spełnione, aby obniżenie podatku potrącanego u źródła lub zwolnienie z niego miały zastosowanie w odniesieniu do płatności na rzecz osób niebędących rezydentami na podstawie umów podatkowych lub innych specjalnych przepisów. Oznacza to, że jeżeli warunki nie zostaną spełnione, należy zastosować standardowe stawki krajowe, a następnie złożyć wniosek o zwrot. Rozporządzenia te przewidują, że nowe wymogi zamiast obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. będą teraz obowiązywać od 1 lipca 2019 r. w odniesieniu do odsetek oraz należności licencyjnych, oraz od dnia 31 grudnia 2019 r. w przypadku wypłat dywidend.

Jest to daleko idąca reforma PPŹ, która wpłynie na międzynarodowe grupy podatkowe.

  • Poprzednio płatności za odsetki, tantiemy, dywidendy i niektóre usługi podlegały w Polsce zwolnieniom z PPŹ lub niższym stawkom opodatkowania dzięki umowom podatkowym.
  • Na mocy nowo zaproponowanych środków podstawowa zasada zakłada jednak pobieranie 19% lub 20% z tytułu danej płatności przez polskiego płatnika, przerzucone na urząd skarbowy, podczas gdy zagraniczni odbiorcy płatności będą mogli zwrócić się o zwrot PPŹ.

Obowiązkowy podatek potrącany u źródła

W następstwie tych zmian PPŹ stanie się obowiązkowy w przypadku niektórych płatności transgranicznych. Nawet jeżeli istnieje niższa stawka lub zwolnienie, na przykład na mocy dwustronnej umowy podatkowej zawartej przez Polskę, PPŹ musi zostać potrącony w całości przez płatnika PPŹ na podstawie polskiego prawa krajowego (na poziomie 19% lub 20%) i uiszczony we właściwym organie podatkowym. Organ podatkowy może dokonać zwrotu po potwierdzeniu, że podatnik niebędący rezydentem ma prawo do korzystania z niższej stawki lub zwolnienia.

Teoretycznie zmiany te wpłyną na płatności transgraniczne przekraczające 2 mln zł rocznie wypłacane podatnikowi niebędącemu rezydentem. Płatności, na które mogą mieć wpływ te zmiany, obejmują: dywidendy, odsetki, opłaty licencyjne, a także liczne usługi (takie jak marketing, zarządzanie, doradztwo lub udzielanie gwarancji).


Sposób zwrotu podatku PPŹ

Wpłacając PPŹ do organu podatkowego można go odzyskać na podstawie wniosku złożonego przez podatnika niebędącego rezydentem (właściciela, który czerpie korzyści z płatności) lub płatnika (jeżeli wystąpi ciężar ekonomiczny takiego potrącenia – np. poprzez przedstawienie procedury ubruttowienia). Teoretycznie takie zwroty powinno się uzyskać w ciągu sześciu miesięcy od daty złożenia wniosku. Niemniej jednak zgłoszenie może spowodować dodatkowe postępowania wyjaśniające, które mogą skutkować dodatkowymi opóźnieniami.


Inne sposoby zmniejszenia PPŹ

Podatnicy (tj. podmioty PPŹ) będą mieli możliwość zastosowania obecnego systemu do wszelkich płatności przekraczających 2 mln zł poprzez złożenie do organu podatkowego oświadczenia uzupełniającego (wraz z odpowiednimi dokumentami). Oświadczenie to oraz dokumenty muszą w szczególności potwierdzać:

  • spełnienie standardowych wymogów formalnych (np. uzyskanie certyfikatu rezydencji podatkowej) oraz
  • wdrożenie zasad należytej staranności, a także potwierdzenie statusu zagranicznego podatnika w jego krajowej właściwości terytorialnej (w szczególności w odniesieniu do jego statusu jako beneficjenta i prowadzenia działalności gospodarczej w krajowej właściwości terytorialnej – tj. przychody ustalone w Polsce muszą być przypisane do rzeczywistej działalności gospodarczej świadczonej w krajowej właściwości terytorialnej).

Uczynienie tego umożliwi podmiotom PPŹ zastosowanie niższej stawki lub zwolnienia bezpośrednio, ale podmioty PPŹ będą odpowiadzialne na mocy Kodeksu karnego skarbowego.

Płatnicy będą mieli ponadto możliwość złożenia wniosku do organów podatkowych o wstępne orzeczenie (zezwalające na ewentualne zwolnienie z PPŹ) w odniesieniu do niektórych rodzajów płatności transgranicznych – np. dywidend lub płatności odsetkowych, w przypadku których zastosowanie mają przepisy unijnych dyrektyw o wspólnym systemie opodatkowania spółek dominujących i spółek zależnych lub dyrektyw w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych.


Warto zapamiętać

W związku z planowanymi zmianami, które wejdą w życie od 1 lipca 2019 r., można się spodziewać, że będą one miały znaczny wpływ zarówno na polskich płatników, jak i na płatników niebędących rezydentami (pożyczkodawców, udziałowców, licencjodawców lub dostawców usług).

Informujemy, że nad nowym rozporządzenie nie będzie stać żadna klauzula praw nabytych, co oznacza, że strony takich działalności transgranicznych będą zobowiązane do uwierzytelnienia swoich aktywnych umów (a także umów kredytowych), ponieważ niektóre z tych umów mogą zawierać klauzule ubruttowienia, które nie są uwzględnione w nowych przepisach.

W oparciu o to uwierzytelnienie płatnicy będą musieli prawdopodobnie opracować nowe procedury w odniesieniu do swoich obowiązków w zakresie PPŹ. Nowe przepisy muszą być również brane pod uwagę przy negocjowaniu nowych umów, w skutek których wystąpią płatności odsetek, opłaty licencyjne lub opłaty serwisowe z dniem 1 lipca 2019 r.

Jeśli mają Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z getsix®.