Usługi księgowe dla Biznesu

rss iconRSS
plende

Aktualności

/ Tax

Priorytet podatkowy 2019 | Progi cen transferowych

Priorytet podatkowy 2019 | Progi cen transferowych

/
Date06 mar 2019
 1. Lokalna dokumentacja cen transferowych jest sporządzana dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość, pomniejszona o podatek od towarów i usług, przekracza w roku obrotowym następujące progi dokumentacyjne:
  1. 10 mln zł – w przypadku transakcji towarowej;
  2. 10 mln zł – w przypadku transakcji finansowej;
  3. 2 mln zł – w przypadku transakcji usługowej;
  4. 2 mln zł – w przypadku innej transakcji niż określona w pkt (i-iii).
 2. Progi dokumentacyjne są ustalane odrębnie dla:
  1. każdej transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym niezależnie od przyporządkowania transakcji kontrolowanej do transakcji towarowych, finansowych, usługowych albo innych transakcji;
  2. strony kosztowej i przychodowej.
 3. Do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych są obowiązani także podatnicy:
  1. dokonujący, bezpośrednio lub pośrednio, zapłaty należności na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeżeli łączna kwota wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku obrotowym łączna kwota wymagalnych w tym roku świadczeń przekracza 100.000,00 zł lub równowartość tej kwoty, lub
  2. zawierający z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową:
   1. umowę spółki niebędącej osobą prawną, jeżeli łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza 100.000,00 zł lub równowartość tej kwoty, lub
   2. umowę wspólnego przedsięwzięcia lub inną umowę o podobnym charakterze, w których wartość wspólnie realizowanego przedsięwzięcia określona w umowie, a w przypadku braku określenia w umowie tej wartości, przewidywana na dzień zawarcia umowy, przekracza 100.000,00 zł lub równowartość tej kwoty.
 4. Kwoty, o których mowa w ust. 1, wyrażone w walucie obcej, przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień realizacji operacji gospodarczej.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z getsix®.